Wiadomości dla rodziców

12914422
Dziś
Wczoraj
Tydzień
Wszystkie dni
16953
45694
156377
12914422

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Warunki rekrutacji do Liceum Ogólnokształcącego

im. Pauli Montal Sióstr Pijarek
na rok szkolny 2018/2019

Rozdział 1 – informacje ogólne

1. Liceum jest placówką publiczną (nie obowiązuje czesne) i koedukacyjną.

2. W najbliższym roku otwieramy pierwszą klasę liceum ogólnokształcącego. Proponujemy następujące profile:

- matematyczno-politechniczny (przedmioty rozszerzone: język angielski, matematyka, fizyka lub geografia lub informatyka; przedmioty uzupełniające: historia i społeczeństwo, geometria analityczna/elementy logiki);

- humanistyczno-prawny (przedmioty rozszerzone: język angielski, język polski, historia lub WOS; przedmioty uzupełniające: retoryka, przyroda, podstawy prawa);

-medyczny (przedmioty rozszerzone: język angielski, chemia, biologia, możliwość wyboru rozszerzonej matematyki; przedmioty uzupełniające: laboratorium z chemii, historia i społeczeństwo).

 3. Rekrutacja odbywa się w trzech etapach:

Etap I – składanie dokumentów;

Etap II – rozmowa z rodzicami i kandydatem do klasy pierwszej;

Etap III – uzupełnienie dokumentów i ogłoszenie wyników naboru.

4. Szkoła nie uczestniczy w elektronicznym naborze uczniów – vEdukacja.

Rozdział 2 – etapy rekrutacji

Etap I – składanie dokumentów.

Termin:  7 maja - 8 czerwca 2018 r.

W sekretariacie Szkoły należy złożyć następujące dokumenty: 

a) wniosek o przyjęcie  do Liceum Ogólnokształcącego wraz z oświadczeniem rodziców i samego ucznia o akceptacji katolickiego charakteru Szkoły (do pobrania na stronie internetowej-pobierz);

b) dwa opisane zdjęcia legitymacyjne;

c) opinię katechety lub duszpasterza (nie dotyczy uczniów szkoły Sióstr Pijarek).

Dokumenty należy składać w sekretariacie Szkoły od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00.

Etap II – rozmowa z rodzicami i kandydatem do klasy pierwszej – nie dotyczy uczniów Szkoły Sióstr Pijarek.

1. Etap II rekrutacji będzie trwał od 21 maja 2018 roku. Rozmowę przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły.

Tematyka rozmowy:

 •  specyfika szkoły katolickiej;
 •  motywacja ucznia i rodziców dotycząca wyboru szkoły;
 •  zainteresowania związane z przedmiotami nauczania.

2. O terminie spotkania rodzice i kandydat do Szkoły zostaną powiadomieni telefonicznie z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. W rozmowie biorą udział rodzice /prawni opiekunowie/ wraz z kandydatem do szkoły.  

3. Istnieje możliwość zmiany ustalonego terminu z ważnych powodów po wcześniejszym ustaleniu z sekretariatem Szkoły.

4. Brak obecności na rozmowie bez wcześniejszego powiadomienia Szkoły powoduje skreślenie kandydata z listy ubiegających się o miejsce w Liceum Sióstr Pijarek.

Etap III – uzupełnienie dokumentów i ogłoszenie wyników naboru.

 1. Trzeci etap rekrutacji trwa do 3 lipca 2018 roku.
 2. Do 26 czerwca 2018 r. do godz. 14:00 kandydat powinien dostarczyć do sekretariatu Szkoły następujące kopie dokumentów:
  1. Świadectwo ukończenia gimnazjum;
  2. Zaświadczenie o wyniku egzaminu gimnazjalnego;
  3. Dyplomy i dokumenty świadczące o osiągnięciach ucznia.

UUwaga! Niedostarczenie wyżej wymienionych dokumentów w terminie oznacza rezygnację z ubiegania się o miejsce w Liceum.

 1. 28 czerwca 2018 r. do godz. 12.00 na stronie internetowej Szkoły www.psp.rzeszow.pijarki.pl oraz na drzwiach szkolnych zostaną ogłoszone listy kandydatów przyjętych do Szkoły.
 2. Do 2 lipca 2018 r. do godz. 14.00 kandydat do Szkoły potwierdza wolę podjęcia nauki w Liceum Sióstr Pijarek poprzez złożenie w sekretariacie Szkoły oryginałów świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego.
 3. 3 lipca 2018 r. do godz. 12:00 zostanie ogłoszona na stronie internetowej Szkoły www.psp.rzeszow.pijarki.pl oraz na drzwiach szkolnych ostateczna lista osób przyjętych.
 4. Podania, które wpłyną po wyznaczonych terminach, będą rozpatrywane indywidualnie w przypadku wolnych miejsc.
 5. Dla przyjętych uczniów i ich rodziców w dniu 3 lipca o godz. 18.00 odbędzie się zebranie informacyjne, dotyczące następujących zagadnień:

 a. organizacja roku szkolnego 2018/19;

 b. programy i podręczniki,

 c. wyjazd integracyjny w ostatnim tygodniu sierpnia,

 d. strój jednolity.

Zasady punktacji

Przedmioty podlegające punktacji na poszczególnych profilach:

 

- matematyczno-politechnicznym - j. polski, matematyka, fizyka, informatyka lub geografia, język obcy;

- humanistyczno-prawnym - język polski, historia, wiedza o społeczeństwie, matematyka, język obcy;

- medycznym - j. polski, chemia, biologia, matematyka, językobcy;

Zasady obliczania punktacji:

- egzaminu gimnazjalnego - do 100 pkt.;

- oceny z wybranych przedmiotów kierunkowych – do 90 pkt.;

     - celujący – 18 pkt.;

     - bardzo dobry – 17 pkt.;

     - dobry – 13 pkt.;

     - dostateczny – 9 pkt.;

     - dopuszczający – 5 pkt.;

-  inne osiągnięcia:

 • tytuł laureata konkursu przedmiotowego* - 10 pkt.;
 • tytuł finalisty konkursu przedmiotowego – 10 pkt.;
 • osiągnięcia w innych konkursach – 2-5 pkt.;
 • świadectwo z wyróżnieniem – 7 pkt.;
 • zaangażowanie na rzecz innych ludzi (wolontariat) – 4 pkt.

* Laureaci konkursów przedmiotowych zostają przyjęci na podstawie przedstawionej kopi zaświadczenia o uzyskaniu tytułu laureata konkursu.

Uczniowie ubiegający się o miejsce w Liceum Ogólnokształcącym im. Pauli Montal Sióstr Pijarek winni uzyskać co najmniej dobrą ocenę zachowania.

Punkty są ważne, ale ważniejszy jest człowiek.