Wiadomości dla rodziców

8013350
Dziś
Wczoraj
Tydzień
Wszystkie dni
7924
10356
83857
8013350

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
Data : 2018-02-01
2
Data : 2018-02-02
3
Data : 2018-02-03
4
Data : 2018-02-04
5
Data : 2018-02-05
6
Data : 2018-02-06
7
Data : 2018-02-07
8
Data : 2018-02-08
9
Data : 2018-02-09
10
Data : 2018-02-10
11
Data : 2018-02-11
12
13
14
Data : 2018-02-14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
27
28

WARUNKI REKRUTACJI DO PUBLICZNEGO GIMNAZJUM

IM. PAULI MONTAL SIÓSTR PIJAREK W RZESZOWIE

NA ROK SZKOLNY 2016/2017

 1. Postępowanie rekrutacyjne do klasy I gimnazjum przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez Dyretkora Szkoły.

 2. Rekrutacja do gimnazjum odbywa się w trzech etapach:

    Etap I – składanie dokumentów;

    Etap II – rozmowa z rodzicami i kandydatem do klasy pierwszej;

    Etap III – uzupełnienie dokumentów o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wyniku sprawdzianu w klasie VI szkoły podstawowej;

 3. Etap I – składanie dokumentów

      Termin: 1 kwietnia – 29 kwietnia 2016 r.

 W sekretariacie Szkoły należy złożyć następujące dokumenty:  

      a. wniosek o przyjęcie do Gimnazjum oraz deklaracja rodziców pobierz i deklaracja ucznia pobierz,  

      b.  potwierdzony podpisem wychowawcy i pieczęcią szkoły wykaz ocen z I półrocza klasy VI szkoły podstawowej,   

      c. opinię katechety (dotyczy uczniów spoza Szkoły Podstawowej Sióstr Pijarek). 

          Sekretariat Szkoły jest czynny od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.00 do 15.00.

4. Etap II – rozmowa z rodzicami i kandydatem do klasy pierwszej.

   Termin: 4 maja – 25 maja 2016 r.  

     a. tematyka rozmowy kwalifikacyjnej:

 • specyfika szkoły katolickiej;
 • współpraca rodziców ze szkołą w dziedzinie wychowania dzieci;
 • motywacja ucznia i rodziców dotycząca wyboru szkoły;
 • zainteresowania związane z przedmiotami nauczania;
 • specyficzne trudności ucznia w nauce;
 • wybór form zajęć obowiązkowych;
 • wyjazd integracyjny.

     b. dokładny termin rozmowy jest ustalany w dniu składania dokumentów.  

    c. w rozmowie biorą udział rodzice /prawni opiekunowie/ wraz z kandydatem do szkoły.  

    d. istnieje możliwość zmiany ustalonego terminu po wcześniejszym ustaleniu w sekretariacie szkoły.  

    e. rozmowę kwalifikacyjną przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły.   

 5. Etap III - uzupełnienie dokumentów. 

Termin: 24 czerwca 2016 r. – piątek (do godz.16.00)

              27 czerwca 2016 r. - poniedziałak (do godz. 16.00)

 Uczeń ubiegający się o miejsce w Gimnazjum lub jego rodzice (prawni opiekunowie) dostarczają do sekretariatu Szkoły następujące dokumenty:  

      a. świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,  

      b. zaświadczenie o wyniku sprawdzianu w klasie VI szkoły podstawowej,  

      c. dyplomy i inne dokumenty świadczące o osiągnięciach ucznia co najmniej na szczeblu gminnym.

     d. dwa opisane zdjęcia legitymacyjne (imię i nazwisko, data urodzenia), 

Uwaga! Niedostarczenie wyżej wymienionych dokumentów w terminie oznacza rezygnację z ubiegania się o miejsce w Gimnazjum.

6. Zasady punktacji:

      a. za wyniki nauczania w I półroczu klasy VI i na koniec klasy VI: do 72 pkt.;

      b. za ocenę zachowania: do 12 pkt.;

     c. za osiągnięcia w konkursach: 3- 15 pkt.;

 • Laureaci i finaliści konkursów organizowanych przez Podkarpackie Kuratorium Oświaty uzyskują po 10 punktów w procesie rekrutacji. Uczniowie uzdolnieni artystycznie, sportowo uzyskują dodatkowo po 5 punktów w procesie rekrutacji na podstawie dyplomów lub zaświadczeń o osiągnięciach artystycznych lub sportowych na szczeblu co najmniej powiatowym.

Uwaga!

 • Punkty nie będą przyznawane na podstawie zaświadczenia o kształceniu się w szkole artystycznej lub sportowej.
 • Punkty nie będą przyznawane za osiągnięcia w konkursach organizowanych przez prywatne podmioty gospodarcze.

    d. za sprawdzian: do 40 pkt. Wyniki procentowe, uzyskane z każdej części sprawdzianu należy przeliczyć na punkty dzieląc wynik procentowy przez 0,2.

    e. przedmioty podlegające punktacji: religia, j. polski, matematyka, historia, przyroda,                       j. angielski

    f. liczba punktów za wyniki w nauce:

 • celujący – 6 pkt.
 • bardzo dobry – 5 pkt.
 • dobry – 4 pkt.
 • dostateczny – 3 pkt.
 • dopuszczający – 0 pkt.

    g. liczba punktów za zachowanie:

 • wzorowe – 6 pkt.
 • bardzo dobre – 5 pkt.
 • dobre – 3 pkt.
 • poprawne – 0 pkt.

Uczniowie ubiegający się o miejsce w Gimnazjum winni uzyskać co najmniej dobrą ocenę zachowania .

   h. Przy równej liczbie punktów uzyskanych w procesie rekrutacji o pierwszeństwie decyduje ocena zachowania.

   i. Dodatkowo w naborze do szkoły bierze się pod uwagę następujące aspekty:

 • wielodzietność rodziny, z której pochodzi kandydat do szkoły;
 • trudna sytuacji rodzinna kandydata: rodzina zastępcza, adopcja, samotny rodzic;
 • rodzeństwo w szkole;

                               Punkty są ważne, ale ważniejszy jest człowiek. 

    8. Etap IV – ogłoszenie listy przyjętych uczniów.

         1. Lista przyjętych uczniów zostanie wywieszona na drzwiach wejściowych Szkoły w dniu 28 czerwca 2016 r. o godz. 09:00.  

         2. Szkoła nie udziela informacji telefonicznej na temat wyników rekrutacji.

         3. Rodzice kandydatów, którzy nie zostaną przyjęci w poczet uczniów Gimnazjum są proszeni o odebranie dokumentów.

        4. Dla przyjętych uczniów i ich rodziców w dniu 28 czerwca o godz. 1600 odbędzie się zebranie informacyjne, dotyczące następujących zagadnień:

          a. organizacja roku szkolnego 2016/17;

          b. programy i podręczniki,

          c. podział na klasy,

          d. wyjazd integracyjny w ostatnim tygodniu sierpnia,

          e. mundurki.

      5. Nieobecność na tym zebraniu, bez wcześniejszego powiadomienia Szkoły, oznacza rezygnację z miejsca i skreślenie z listy uczniów. 

                                          Nie przewiduje się trybu odwoławczego. 

                                                                               pobierz warunki rekrutacji