Wiadomości dla rodziców

10882407
Dziś
Wczoraj
Tydzień
Wszystkie dni
12668
17736
63394
10882407

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zasady rekrutacji do klasy I do Publicznej Szkoły Podstawowej im. Pauli Montal

Zgromadzenia Sióstr Pijarek w Rzeszowie

na rok szkolny 2018/19

 Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity - Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.),Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014r., poz.7),Rozporządzenie MENiS z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. z 2004r. Nr 26, poz.232 z późn. zm.).

1. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Pauli Montal Sióstr Pijarek nie posiada własnego obwodu szkolnego, przyjmuje uczniów z obwodów innych szkół według kryteriów ustalonych na podstawie Statutu Szkoły.

2.Do klasy pierwszej przyjmowane są dzieci, które objęte są obowiązkiem szkolnym - dzieci urodzone w 2011 r., które ukończyły roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne i których rodzice akceptują Statut Szkoły.

3. W stosunku do wszystkich dzieci, których rodzice złożyli w odpowiednim czasie pisemny wniosek zapisu do kl. 1, przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne.

4. Celem przeprowadzenia rekrutacji dyrektor powołuje komisję rekrutacyjną spośród nauczycieli zatrudnionych w szkole.

5. W ramach postępowania rekrutacyjnego przeprowadza się rozmowę Dyrektora Szkoły i jednego członka komisji rekrutacyjnej z dzieckiem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami), której termin jest wcześniej ustalany w sekretariacie szkoły.  

6. Podczas rozmowy zwraca się uwagę na gotowość szkolną dziecka, gotowość rodziców do podjęcia współpracy ze szkołą, zainteresowania dziecka, poziom samodzielności dziecka.

7. Nie zgłoszenie się na rozmowę wstępną w wyznaczonym terminie traktowane jest jako rezygnacja i skreślenie z listy kandydatów. W sytuacjach losowych istnieje możliwość przełożenia tego terminu.

8. Decyzję o przyjęciu dziecka do szkoły podejmuje Dyrektor Szkoły. Decyzja ta jest ostateczna.

9. O pozytywnej decyzji Dyrektora Szkoły rodzice (prawni opiekunowie) dziecka zostają poinformowani w ustalonym dniu poprzez ogłoszenie listy przyjętych uczniów do kl. I .

10. Dzieci, które z braku miejsc nie zakwalifikowały się do oddziału klasy pierwszej zostają umieszczone na liście rezerwowej.

11.Pierwszeństwo w przyjęciu mają:

     - rodzeństwo dzieci uczących się już w szkole;

     - dziecko pracownika szkoły Sióstr Pijarek;

     - dziecko mające rodzeństwo wśród absolwentów naszej szkoły;

     - dziecko z rodziny zaangażowanej w życie parafii;

     - dzieci z rodzin wielodzietnych; 

     - dzieci wychowywane samotnie przez jednego z rodziców.

12. Kalendarium procesu rekrutacji:

od  04.12.2017 r. do 23.02.2018r. termin pobierania ze strony szkoły kwestionariusza i składania w sekretariacie szkoły dokumentów;

od 12.02.2018 r. do 23.03.2018 r. rozmowy rekrutacyjne; 

dnia 6.04.2018 r. ogłoszenie listy dzieci przyjętych do szkoły na drzwiach wejściowych oraz listy rezerwowej w sekretariacie. 

13. Niedostarczenie wymaganej dokumentacji do 18.05.2018 r. (piątek) do godz. 15.00, powoduje skreślenie kandydata z listy przyjętych.

Pobierz Kwestionariusz ucznia